Služby

UBYTOVÁNÍ

Mít soukromí, svůj kousek prostoru, kde se cítím bezpečně, je jednou ze základních lidských potřeb. Proto jsou naše pokoje maximálně dvoulůžkové, vybavené vkusným, ale zároveň funkčním nábytkem s ohledem na potřeby lidí s demencí. Má-li váš blízký oblíbený polštář, lampičku, chce-li mít u sebe fotky svých milých, malou květinu, pár knih, drobnou keramiku, to vše mu s sebou k nám můžete dát. Součástí služby „ubytování“ je nejen úklid a péče o pokoj, ale i praní, žehlení a drobné opravy oblečení. Prostě služby jako v hotelu.

STRAVOVÁNÍ

Nejen pro zdraví, ale i pro psychickou pohodu a spokojenost je důležité chutné a vyvážené jídlo. V naší kuchyni připravíme 5x denně jídlo pro vašeho blízkého tak, aby mu chutnalo a bylo pestré. Připravujeme i dietní stravu.  Na sestavení jídelníčku se podílí nutriční terapeut, garant zdravotní péče, ale i sociální pracovník, aby byla zohledněna přání našich obyvatel. Respektujeme neoblíbená jídla našich obyvatel a zajistíme jim jinou alternativu. Po celý den i noc je zajištěn pitný režim a vždy dohlédneme, aby váš blízký dostatečně jedl i pil. Jídlo servírujeme v restauraci, na pokoji, v klubovně, v ateliérech, prostě kdekoli se naši obyvatelé budou u jídla cítit dobře. O víkendech pečeme vlastní moučníky. Obyvatelé se za pomoci pečovatelů mohou v terapeutických místnostech podílet na přípravě jídla. 

OSOBNÍ HYGIENA A PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

Člověk s demencí časem zapomíná na věci, které dělával a tím i na to, jak má o sebe pečovat. Nemusíte mít strach, se vším, co už nezvládne, vašemu blízkému pomůžeme. Naši asistenti v maximální možné míře respektují soukromí, intimitu i lidský ostych a veškerá jejich pomoc při osobní hygieně se v tomto duchu odehrává.

KONTAKT S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM

Stářím ani Alzheimerovou nemocí život nekončí.  Život v našem domově neznamená izolaci a konec všeho, co měli naši obyvatelé rádi. Jsme otevřeni návštěvám, veřejnosti, vítáme zájem rodiny i blízkých a známých našich obyvatel. Měl-li váš blízký rád posezení v kavárně, návštěvu restaurace, sledování filmů v kině a podobně, budeme se snažit mu vyhovět, jak to jen půjde. Máme vlastní retrokino, organizujeme malá divadelní představení a koncerty. Navazujeme spolupráci s místními spolky, můžeme mu s nimi zprostředkovat kontakt. Organizujeme výlety po historicky významných pamětihodnostech, přírodních zajímavostech či návštěvy nevšedních kulturních akcí. Prostě aktivní život u nás nekončí, jen nabírá jinou podobu.

POMOC PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Jste zaměstnaní, máte malé děti nebo podnikáte a nemáte čas ani energii vyřizovat na úřadech záležitosti svého příbuzného …. nemusíte mít strach, my vám s tím pomůžete a ušetřenou chvilku můžete věnovat svým blízkým.

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Každá z etap života s sebou nese různé nároky na naši energii, trpělivost, kreativitu, zdraví. Stáří s sebou většinou nese zvýšenou potřebu zdravotní péče a bohužel onemocnění demencí i nároky na ošetřovatelskou péči. Obojí v našem domově zajistíme svými kvalifikovanými pracovníky (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, terapeuti a další). 

Praktický lékař má svou ordinaci přímo u nás v domově, zdravotní péči obyvatelům poskytuje dle potřeby. Do našeho domova dojíždí a zdravotní péči zde poskytují další lékaři odbornosti psychiatrie, neurologie, stomatologie, ORL. V případě potřeby poskytnutí péče lékaři jiných odborností zajistíme vyšetření a nemocného doprovodíme. Spolupracujeme i s psychologem a speciálním pedagogem. 

Naši pracovníci i spolupracující lékaři jsou odborníci na Alzheimerovu nemoc a další typy demencí a pro vaše blízké udělají maximum možného.

Do našeho domova dochází i farářka evangelického sboru, která kromě bohoslužeb v naší kapli provádí u jednotlivých obyvatel, a to pouze v případě zájmu, i péči o duchovno (forma psychoterapie).

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému. Fyzioterapeuti volí způsob léčby cíleně s ohledy na potřeby jednotlivce. Naši fyzioterapeuti jsou navíc empatičtí a usměvaví lidé, takže chvíle strávené s nimi budou pro vaše blízké nejen cvičením, ale i příjemnou chvilkou relaxace. 

FOTOTERAPIE

Fototerapie neboli také terapie jasným světlem, je vědeckou medicínou uznávaná metoda léčby, která se používá k léčení špatných nálad, zimního smutku, depresí a poruch spánku. Demence s sebou mnohdy nese nervozitu, obavy, strach, že už za chvíli nepoznám své blízké, že už nebudu vědět ani kdo jsem. Fototerapie prováděná v příjemném prostředí našeho domova pomáhá na strach zapomínat, zlepšovat náladu a alespoň na chvíli získat zpátky chuť k životu. Pro aplikaci této terapie máme vybudovanou vlastní fototerapeutickou pláž.

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

Pojem bazální stimulace můžeme vysvětlit jako nabídku nejzákladnějších podnětů všude tam, kde člověk vzhledem ke svému onemocnění není schopen se sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů potřebných pro svůj vývoj. Definice zní velmi složitě, ale znamená to, že ve chvíli, kdy váš blízký bude již špatně komunikovat, nebude umět příliš využívat volný čas, bude špatně chodit nebo přestane chodit, naše péče bude kromě jiného využívat podněty a techniky pro podporu a zvýšení vnímání vlastního těla (lehké vibrace), vnímání rovnováhy (změny poloh, pohupování). Komunikaci navazujeme prostřednictvím dotyků a  hmatů.  Zážitky a podněty zprostředkujeme za pomoci vůní, pachů, chuti, zrakovými a sluchovými vjemy. I když bude váš blízký již plně odkázán na naší péči, najdeme způsoby, jak jej zabavit a navodit příjemné pocity.

KINEZIOTERAPIE

Sedět celý den u televize či ležet na lůžku a koukat do stropu, to určitě nejsou situace, které bychom našim obyvatelům připravovali. Pokud budou jen trochu chtít, budou s nimi naši asistenti provádět tzv. kinezioterapii neboli léčbu pohybem či léčebný tělocvik. Jednoduše řečeno, kdo byl celý život aktivní a sportoval, může se v rámci svých možností hýbat i u nás, ať je to venku, v tělocvičnách, na klubovnách nebo i jen při individuálním cvičení na pokoji.

SNOEZELEN-MULTISENZORICKÁ STIMULACE

Náš domov je plný zákoutí či místností, kde najdete mnoho prvků, které útočí na naše smysly – hmat, sluch, zrak nebo čich. Tyto promyšleně vybavené prostory si dávají za cíl navodit u našich obyvatel pocity uvolnění a relaxace. V houpacích křeslech, při poslechu jemných tonů hudby, lze sledovat bublinkové válce či měnící se barvy na stěně a jiné vizuální podněty. Pro každého našeho obyvatele najdeme, co je mu příjemné a při čem by rád relaxoval.

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTA

Tento přístup lze využívat pouze u obyvatel, kteří žijí ještě převážně v realitě a tmavé chvilky přichází jen okrajově.  Poskytneme jim pomoc při řešení problémů, které vznikají jako přirozený důsledek jejich měnícího se chování.  Vedeme je k aktivnímu racionálnímu zvládání života. I přes počínající onemocnění demencí, jsou lidé zodpovědní za své současné jednání, protože mají možnost volby. Mohou se rozhodovat, jak uspokojovat své potřeby a přání. Pomáháme našim obyvatelům porozumět tomu, co si přejí, a zda to čekají zvenčí nebo od sebe. Vedeme je k tomu, aby řízení svého života drželi ve svých rukách, dokud to bude jen trochu možné a zvládali problémy vlastním aktivním jednáním. Pomáháme jim plánovat své činnosti se zřetelem k realitě.

KOGNITIVNÍ TRÉNINK A CVIČENÍ PAMĚTI

Naši pracovníci cíleně, ale i nahodile při každodenních činnostech trénují pozornost a paměť našich obyvatel.  Cílené trénování paměti probíhá v klidném prostředí, kde panuje hravá a přátelská atmosféra. Využíváme různých způsobů, jak paměť trénovat. Při řešení jednotlivých úloh se snažíme o zapojení více smyslů najednou. Jednotlivé úkoly, kterým se v rámci tréninku paměti věnujeme, jsou smysluplné. Vyhýbáme se stresu a časovému tlaku. Trénování paměti využíváme i k vzájemnému setkávání, v rámci trénování paměti s našimi obyvateli také relaxujeme a motivujeme je k trénování paměti v rámci běžného dne – čtení, luštění křížovek, sledování vědomostních soutěží apod.

PŘÍSTUP K PÉČI O KLIENTA KONCEPTEM „LIFESTYLE APPROACH“

Při postupném rozvoji demence se člověk méně a méně orientuje v běžných denních činnostech, jakákoli změna jej znervózní. Proto i s vaší pomocí vytvoříme tzv. „návod pro péči“, kterým popíšeme jeho denní režim, zvyklosti, návyky, v čem potřebuje pomoc. Díky tomu budeme všichni provádět jednotlivé činnosti a aktivity stejně a nebudeme tak zvyšovat strach a zmatenost vašeho blízkého.

REMINISCENČNÍ TERAPIE

Nejen v rámci cílených setkání, ale kdykoli při komunikaci s vaším blízkým se naši pracovníci zkouší navést jej k vyvolání zapomenutých vzpomínek. Díky kontaktu s fotografiemi z mládí či oblíbeným hrnečkem a vhodnými otázkami tak pomáhají klientovi vzpomenout si na své zážitky a někdy i na samotnou identitu. Díky těmto vzpomínkám pak v rámci Biografického modelu péče můžeme vašemu blízkému vrátit motivaci a chuť žít.

VALIDAČNÍ TERAPIE

Některé prvky tohoto přístupu používáme u našich obyvatel, kteří již nejsou schopni se orientovat v realitě. S ohledem na postupující demenci musíme v jistý okamžik akceptovat, že orientace v realitě je již nemožná a zcela neúčinná. V tomto stadiu by snaha o návrat do reality vašeho blízkého obtěžovala a zbytečně frustrovala. Proto se zaměříme na minulost obyvatele tak, aby ji přijal a cítil, že jej chápeme a jsme s ním.  Tento postup lze používat v okamžiku, kdy si váš blízký ještě uvědomuje minulé životní události. Za využití naslouchání a empatie pracujeme s původním tématem pacienta, nikdy neříkáme ne, neptáme se proč, bereme na vědomí city druhých jako pravdivé, i když se nám zdají nelogické.

REZOLUČNÍ TERAPIE

Tato terapie je vhodná pro obyvatele, kteří již nejsou schopni se orientovat v realitě. Cokoli řeknou právě TEĎ je pro něj realitou a nemá smysl se snažit něco změnit. V rámci využití prvků této terapie se snažíme porozumět realitě, kterou nám obyvatel předkládá právě v této chvíli. Pokud je v této chvíli pubescentem, který chce jít ukrást sousedovi jablka, chováme se k němu tak. Pro obyvatele to totiž v tu chvíli má hluboký význam. Celý přístup je založen na tom, že naši obyvatelé mají zjevně potřebu něco vyjádřit. A my děláme všechno pro to, aby naši obyvatelé – vaši blízcí žili v přesvědčení, že žijí hodnotný a šťastný život, že je ostatní lidé přijímají a rozumějí jim takovým, jací jsou.

TERAPEUTICKÉ PANENKY

Lidé trpící demencí se s rozvojem nemoci vrací do svého produktivního věku, v rozmezí přibližně 30 až 40 roku života. V té době se často starali o své děti, které jim najednou chybí – hledají je, čekají na ně, až přijdou ze školy, chtějí jim uvařit oběd, a to přesto, že ve skutečnosti jsou jejich děti dávno dospělé. Když je nemohou najít, trpí úzkostí a nejistotou. Vzhledem k onemocnění nelze a ani není správné uvádět je do reality a vysvětlovat jim skutečnost. Takové snahy většinou vedou k jejich ještě větší rozrušenosti, protože danou situaci nechápou. Proto je necháme starat se o tzv. terapeutické panenky. Díky těmto panenkám mnohdy navážeme komunikaci s člověkem, který již delší dobu nemluvil.

ARTETERAPIE

U našich obyvatel používáme prvky arteterapie při cvičení krátkodobé paměti, pro posílení vědomí vlastní hodnoty. Arteterapie je dobrá i jako pomůcka pro cvičení jemné motoriky. Arteterapie se seniory se snaží aktivizovat zbytky vitality, flexibility a stimulovat jejich kreativitu. Výtvarná tvorba jim pomáhá v přizpůsobení se nové životní situaci, při poklesu fyzických sil. Je způsobem, jak ještě něco dokázat, popřípadě se vyjádřit jinak než slovy. A mnohdy výsledky z této činnosti přinášejí radost i vám. Okamžik, kdy dostanete od své maminky ručně vyrobenou vázičku ve chvíli, když již zapomíná, že jste její dítě, je nezapomenutelný…

MUZIKOTERAPIE

Hudba ovlivňuje nejen některé životní funkce jako je srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, napnutí svalů, motoriku, termoregulaci, ale účinkuje i na zmírnění bolesti, úzkosti, strachu. Hudba je sama o sobě způsobem komunikace a umožňuje nám oslovit vašeho blízkého i ve chvíli, kde je již běžná komunikace složitá. Našim obyvatelům pomáhá jak poslech hudby, tak i aktivní provozování hudby, které jim mnohdy slouží jako ventil pro potlačené a skrývané emoce.

TANEČNÍ TERAPIE

Tanec je jednou z mála tolerovaných možností pro tělesné sebevyjádření a poskytuje prostor pro vyjádření či odreagování emocí, které jsou u seniorů s demencí časté – úzkost, pocit bezmocnosti, vztek. Při tanci kombinujeme práci s hudbou, lehkým pohybem, senzorickou stimulací i vzpomínáním. Tanec pomáhá našim obyvatelům zlepšit pohybovou koordinaci, časoprostorovou orientaci, koncentraci pozornosti i rozhodovací procesy. Díky tanci se tak pohybově rozvíjí a stávají se tak samostatnější, více si důvěřují. Při tanci se nejlépe odvádí pozornost od bolestí, většinou chronických, směrem k příjemnějším tělesným prožitkům. Naši tančící obyvatelé jsou obklopeni bezpečným prostředím bez hodnocení a posuzování, prostředím, které je udržuje v prostoru a čase, což podporuje jejich vnímání reality. Neustále pracujeme na udržení jejich příjemného pocitu ze života. 

BIBLIOTERAPIE

Při předčítání textů našim obyvatelům se pečlivě věnujeme výběru témat. Volíme témata, která jsou jim blízká a nějakým způsobem významná. Texty jsou nenásilně zaměřeny na zvládání specifických životních situací, na problémy vynořující se v tomto jejich životním údobí a také texty hovořící o možnostech osobnostního rozvoje ve stáří. Zprostředkováváme vašim blízkým jejich původní řeč, popřípadě novou podobu řeči a promlouvání, které není následováno zklamáním z negativní či nulové reakce okolí. Biblioterapeutický text (báseň, příběh, povídka, román) je jakýmsi mezičlánkem, mostem, propojením. Mostem, který neděsí, jelikož čtenář se v každé chvíli může rozhodnout v chůzi po mostu nepokračovat, vzdálit se, distancovat se tím, že např. přestane naslouchat. Čtenému textu není váš blízký vydán na pospas, naopak má nad ním takovou kontrolu jako nad máločím ve svém současném bytí.

VZPOMÍNKOVÁ KNIHA ŽIVOTA

Základním cílem tohoto způsobu péče o člověka s demencí je oživit jeho psychiku, pomoci mu najít motivaci žít i s touto nesnadnou diagnózou. Člověk, který nemá chuť žít, nemá také potřebu vstát z postele, umýt se a obléci se.  Vytvoříme proto Knihu vzpomínek, zjistíme, co měl váš blízký rád, co mu dělalo radost, na čem celý život pracoval, a to mu zkusíme znovu připomenout a přiblížit. Naše péče mu tak pomůže udržovat co nejdéle jeho dovednosti.

PALIATIVNÍ PÉČE

Až pro vašeho blízkého nastane jeho čas, poskytneme mu i v této těžké chvíli pomoc a podporu. A samozřejmě také vám. V našem domově chápeme umírání jako součást lidského života. Vycházíme z toho, že každý člověk závěrečnou část svého života se všemi jejími fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně. Při sestavování plánů péče vycházíme důsledně z přání a potřeb vašeho blízkého, ale i z vašich. Naše péče v tento okamžik je založena na multiprofesní spolupráci a obsahuje v sobě lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a spirituální pomoc. Nabídneme vám všestrannou oporu a pomůžeme vám zvládat váš zármutek i po smrti vašeho blízkého. Budeme s vámi.

PET TERAPIE A ZOO KOUTEK

Pod tímto zvláštním názvem se skrývá vliv kontaktu se zvířaty na naše obyvatele. Pomocí přítomnosti a práce se zvířaty je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti našich obyvatel, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře pomáhá člověku překonávat komunikační bariéry, pomáhá mu zažívat pocit blízkosti, nahrazuje sociální kontakt s lidmi, který je jinak mnohdy velmi obtížný. Je motivací pro pohyb a učení našich obyvatel a v neposlední řadě poskytuje absolutní přijetí bez ohledu na stáří, handicap nebo stanovenou diagnózu. V našem domově máme pro tuto terapii vlastní ZOO koutek, ale také zprostředkováváme kontakt se speciálně cvičenými zvířaty - psy (canisterapie), kočkami (felinoterapie), koňmi (hipoterapie), morčaty (caviaterapie).

Please reload

Centrum péče DOUBRAVA

Nebeská 292

282 01 Doubravčice

Telefon: 608 700 021

(nebo 608 417 523)

Email: doubrava@centrumpece.cz

  • Facebook - Centrum Péče Doubrava